Nadační fond Zdravotně sociální fakulty JU


Statut

Správní rada Nadačního fondu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity vydala dne 12. 11. 1998 v souladu se zákonem 222/1997Sb., o nadacích a nadačních fondech (dále jen „nadační zákon“) Statut., Poslání Nadačního fondu bylo na jednání Správní rady dne 15. 12. 2008 na návrh zřizovatele rozšířeno o činnost „Péče o děti v rozvojových zemích“. Z tohoto důvodu Správní rada vydává následující úplné znění Statutu:

Článek I.
Základní ustanovení

 1. Zřizovatelem Nadačního fondu je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých budějovicích.
 2. Nadační fond nese název „Nadační fond Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity“ (dále jen „Nadační fond“).
 3. Sídlem Nadačního fondu jsou České Budějovice, Jírovcova ul. č. 24.
 4. Nadační fond je právnickou osobou, která je oprávněna nabývat práv a zavazovat se k povinnostem v oblasti její činnosti vlastním jménem.
 5. Nadační fond nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.
 6. Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

Článek II.
Poslání Nadačního fondu

 1. Nadační fond je účelovým sdružením majetku, který v souladu s nadačním zákonem slouží k dosahování obecně prospěšných cílů, zejména k:
  • vytváření a rozvíjení duchovních hodnot
  • pomoci při odstraňování překážek v začleňování handicapovaných spoluobčanů do společenství zdravých lidí
  • pomoci při vytváření motivačně výchovných a vzdělávacích programů pro zdravotně a sociálně handicapované spoluobčany
  • poskytování sociálního a zdravotního poradenství
  • organizování společenských a dalších akcí zejména pro handicapované jedince
  • podpoře talentovaných studentů, a to formou stipendií
  • rozvoji přístrojového vybavení za účelem zkvalitnění vysokoškolské výuky a vědecké činnosti
  • rozvoji zahraničních styků studentů, pedagogů a vědecko-výzkumných pracovníků
  • péče o děti v rozvojových zemích.
 2. Nadační fond používá k dosažení účelu, pro který byl zřízen, všechen svůj majetek.
 3. Výše uvedené cíle Nadačního fondu budou realizovány především prostřednictvím studentů a pracovníků Zdravotně sociální fakulty JU.

Článek III.
Zdroje Nadačního fondu

 1. Nadační fond soustřeďuje finanční a materiální zdroje z darů a příspěvků fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí (dále jen sponzoři). Zdrojem nadačního fondu mohou být i výnosy hospodářské a veřejně prospěšné práce a činnosti organizované příležitostně Nadačním fondem, včetně publikační činnosti.
 2. Finanční prostředky budou soustřeďovány na korunový, případně devizový účet zřízený u peněžního ústavu v České republice.
 3. O sponzorech, kteří do nadačního fondu přispějí vede Správní rada Nadačního fondu zvláštní seznam, který je s jejich souhlasem zveřejňován při příležitosti konání výroční schůze Správní rady. Přehled o osobách, které poskytly finanční dar v hodnotě nad 10.000,-Kč je s jejich souhlasem uveden i ve výroční zprávě Nadačního fondu.

Článek IV.
Způsob použití prostředků Nadačního fondu

 1. Prostředky nadačního fondu budou použity pro zabezpečování činnosti a jednotlivých akcí k realizaci cílů stanovených v článku II. tohoto statutu a činnosti souvisejících s provozem nebo správou Nadačního fondu a dalších činností jím zajišťovaných.
 2. Správní rada Nadačního fondu stanoví ve smyslu §22 zákona č.227/1997 Sb. toto pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu:
  • celkové roční náklady Nadačního fondu související se správou fondu nesmí převýšit 10% hodnoty majetku Nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
 3. Hospodářským rokem Nadačního fondu je kalendářní rok
 4. Zakladatel Nadačního fondu neodpovídá za jeho závazky.

Článek V.
Orgány Nadačního fondu

Orgány Nadačního fondu:

 1. Správní rada Nadačního fondu
 2. Revizor

Článek VI.
Správní rada Nadačního fondu

 1. Správní rada Nadačního fondu
  1. je statutárním orgánem Nadačního fondu. Spravuje majetek, řídí činnost Nadačního fondu a rozhoduje o všech jeho záležitostech
  2. vydává statut Nadačního fondu a rozhoduje o jeho změnách
  3. schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu. Výroční zpráva musí být Nadačním fondem zpracována nejpozději do 6 měsíců od skončení kalendářního roku, za který se zpracovává. Výroční zprávu předkládá správní rada zakladateli. Do 30 dnů od jejího schválení uloží správní rada výroční zprávu u rejstříkového soudu
  4. na základě návrhu zakladatele volí nové členy správní rady a revizora
  5. přijímá dary a dotace od sponzorů
  6. odpovídá za ekonomické čerpání prostředků k zajištění optimálního naplňování cílů Nadačního fondu
  7. do výlučné kompetence správní rady patří i další činnosti uvedené v §10 zákona č. 227/1997 Sb.
 2. Správní rada Nadačního fondu má nejméně 6 členů, z toho nejméně 2 jsou jmenováni z řad studentů. Při jejich jmenování bude přihlédnuto k návrhům studentů. S přihlédnutím k §11 zákona č. 227/1997 Sb. a v souladu se zakládací listinou nemusí být počet členů správní rady dělitelný třemi. Členem správní rady může být pouze bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, která není k Nadačnímu fondu v pracovně právním ani obdobném vztahu. Funkční období členů správní rady je tříleté.
 3. Správní rada Nadačního fondu volí ze svého středu předsedu Nadačního fondu, který zastupuje Nadační fond v právních vztazích, řídí jednání správní rady a v obdobích mezi zasedáními řídí i běžnou činnost Nadačního fondu. Současně volí ze svého středu i místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Dále volí hospodáře a další funkce podle potřeby.
 4. Správní rada se schází na svých pravidelných zasedáních nejméně jednou za půl roku.
 5. Členství ve správní radě zaniká:
  • uplynutím funkčního období člena
  • úmrtím člena
  • odvoláním člena
  • písemnou rezignací na členství doručenou správní radě
 6. Činnosti členů správní rady mohou být odměněny. Způsob a výše odměny budou stanoveny v pravidlech hospodaření Nadačního fondu.

Článek VII.
Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu.
  Revizor zejména:
  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost vedeného Nadačním fondem
  2. přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu
  3. dohlíží na to, zda Nadační fond vykonává činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a statutem Nadačního fondu
  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění
  5. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své činnosti
 2. V souvislosti s výkonem své činnosti je revizor oprávněn zejména:
  1. nahlížet do účetních knih a dalších dokladů, týkajících se Nadačního fondu
  2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu a pokud tak neučiní předseda správní rady
  3. má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu bát uděleno slovo, kdykoli o to požádá
 3. Pro výkon funkce revizora platí podmínky uvedené v čl VI. písm. b) druhý odstavec tohoto statutu.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

Věci výslovně neupravené tímto statutem a zakládací listinou se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech v platném znění.

V Českých Budějovicích dne 15. prosince 2008

Mgr. Tamara Křivánková, Ph.D.
předsedkyně správní rady